DB&S MACHINES | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66  | Kontakt

Winkelmandje
Totaal: 0,00
U bevindt zich hier:  / Algemene verkoopsvoorwaarden

Snelle bestelling

Aantal
Artikelnummer

Algemene verkoopsvoorwaarden


  1. Toepassing algemene voorwaarden

1. Behalve andersluidende overeenkomsten of bijzondere voorwaarden, zijn enkel de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant en/of elk andersluidend, strijdig of aanvullend beding in briefwisseling, bestelling, of welk ander document dan ook.

Uitdrukkelijke afwijkingen zijn bovendien slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

2. De Koper erkent kennis te hebben genomen en aanvaardt deze verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk door middel van het plaatsen van een bestelling bij DB&S Machines.

3. Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan; 
• ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met DB&S Machines in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op DB&S Machines niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd. 
• ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 
• ‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen. 
• ‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument. 
• ‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

2. Totstandkoming overeenkomst

1. Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van DB&S Machines.

Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt en kan eventueel enkel onder specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

2. Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van DB&S Machines moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode.

Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. DB&S Machines zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail zijn naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

3. Indien voor de koper een aantal bijzondere vereisten belangrijk zijn voor het gebruik van de goederen, dient hij dit schriftelijk mede te delen uiterlijk op het ogenblik van de bestelling.

4. DB&S Machines kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal DB&S Machines de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien DB&S Machines het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

5. Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. DB&S Machines kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. De prijs

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen.

De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs, maar worden apart op het eindtotaal vermeld.

Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

2. De Koper is de prijs verschuldigd die DB&S Machines in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DB&S Machines worden gecorrigeerd.

Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen vijf kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

3. DB&S Machines behoudt zich het recht om na de bestelling, maar voor de levering de overeengekomen prijs te verhogen indien deze verhoging het gevolg is van een wijziging in één of meer prijsbepalende factoren. De koper heeft in dit geval het recht om de aankoop schriftelijk en zonder schadeloosstelling te annuleren, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijswijziging.

In geval de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven, heeft de koper evenwel geen recht om de overeenkomst te annuleren en zal deze wel aan de koper worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden.

1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst.

Wij accepteren volgende betaalmethoden:via overschrijving voorafgaand aan de levering.

2. DB&S Machines stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. DB&S Machines behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

3. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

5. Levering

1. Wij verwerken iedere bestelling spoedig en trachten de bestelling binnen de aangegeven leveringstermijn te leveren. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. Een laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd.

2. De vertragingen in de levering of het niet langer voorradig zijn van bestelde producten, om welke reden ook, kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling noch tot het vorderen van enige schadevergoeding.

3. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant zelfs wanneer ze franco worden verzonden of verzekerd zijn.

4. De goederen worden geleverd overeenkomstig de algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant, waarvan de koper uitdrukkelijk erkent er kennis van te hebben, en volgens de Europese richtlijnen.

5. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

6. DB&S Machines draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Montage en -kosten

1. Voor het opstellen en de montage van de goederen wordt volgens overeen te komen voorwaarden door de leverancier een technieker ter beschikking gesteld.

2. Verplaatsing- en/of verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper. De nodige hulpkrachten en/of materiaal dienen door de koper ter beschikking te worden gesteld. Wanneer gespecialiseerde techniekers van de buitenlandse leveranciers nodig zijn, worden deze kosten rechtstreeks aan de koper aangerekend.

3. Door de koper zijn steeds voorafgaandelijk werken uit te voeren: aansluiting van de elektrische leiding, luchtleiding en verwarmingsmedia. Ook de stofafzuiging dient aan de afzuigkappen te worden aangesloten. Indien deze werken niet tijdig door de koper zijn in orde gebracht tengevolge waarvan de levering vertraging oploopt, wordt de factuur desalniettemin opeisbaar en komen alle bijkomende kosten ten laste van de koper.

4. De levering- en montagewerken vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van DB&S machines BV voor wat het door DB&S geleverde materiaal betreft. Alle schade aan personeel of materiaal van de koper berokkend, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het montagepersoneel van DB&S machines BV werkt onder verantwoordelijkheid van de koper. Alle tijdsverlies veroorzaakt aan het personeel van DB&S machines BV door de koper of diens personeel, of om het even welke hinder voor het in de kortst mogelijke tijd uitvoeren van de montagewerken, zullen ten laste vallen van de koper.

7. De garantie

1. De goederen zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de fabrikant. De koper erkent uitdrukkelijk voorafgaandelijk in kennis te zijn te zijn gebracht van deze voorwaarden, die deel uit maken van de overeenkomst.

2. Defecte onderdelen in de garantieperiode worden kosteloos door de fabrikant geleverd. De vrachtkosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant. De werkuren en verplaatsing vallen ook steeds ten laste van de klant.

3. De koper ontslaat DB&S machines BV uitdrukkelijk van alle schadevergoedingen aan verwerkt materiaal, alsook alle vergoedingen voor de onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van een defect aan de geleverde goederen.

4. Bij een eventuele bevestiging van aansprakelijkheid door een gerechtelijke uitspraak, blijft deze aansprakelijkheid in hoofde van DB&S machines BV beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Deze beperking van de aansprakelijkheid van DB&S machines BV geldt op gelijke wijze voor alle werknemers en aangestelden die voor de uitvoering van de overeenkomst instaan. In de gevallen waarin DB&S machines BVBA dient te worden beschouwd als een producent, overeenkomstig de wet betreffende de aansprakelijkheid van goederen met gebreken, is DB&S machines BV niet aansprakelijk voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek in de goederen, of door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer aansprakelijk is.

8. Algemene bepalingen

1. Tweedehandsgoederen worden aanvaard in de staat waarin deze zich bevinden op het ogenblik van de levering. Kleine afwijkingen aan tweedehandsgoederen, die te wijten zijn aan ouderdom of slijtage vormen geen aanleiding in hoofde van de koper om de levering te kunnen weigeren. Deze kunnen nooit worden aanzien als een verborgen gebrek.

2. De koper dient de goederen onmiddellijk bij levering na te zien en eventuele beschadigingen op de leveringsnota duidelijk en gedetailleerd te vermelden.

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een periode van vijf dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren. Evenmin kan een betwisting worden ingeroepen als reden tot niet betaling.

3. DB&S Machines BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden indien zich na levering van de bestelde machines, goederen, diensten en/of software problemen inzake compatibiliteit voordoen die een uitval van de machines en/of schade van welke aard dan ook veroorzaken. Door de aanvaarding van de machines, goederen, diensten en/of software erkent de klant voldoende ingelicht te zijn omtrent de mogelijke risico’s en alle mogelijke gevolgen van eventuele niet compatibiliteit, uitval, stilliggen van de geleverde goederen, schade aan grondstoffen, materialen, enz.… en dit gedurende de onafwendbare en noodzakelijke periode die nodig is om de geleverde hardware en software aan elkaar en aan de bestaande dan wel geleverde uitrusting aan te passen en dus alle compatibiliteitsproblemen op te lossen.

4. De aansprakelijkheid van DB&S Machines BV met betrekking tot de door haar geleverde machines, goederen, diensten, software, tussenkomsten en met betrekking tot schade die zou zijn veroorzaakt uit die en of door die leveringen en/of tussenkomsten, is, ongeacht de oorzaak van de schade en haar gevolgen beperkt tot de waarde van de geleverde machines, goederen, diensten, software, tussenkomsten van DB&S MACHINES BV .

5. Afgezien van overige wettelijke en contractuele redenen, heeft de verkoper DB&S MACHINES BV het recht van de overeenkomst af te zien, als de koper onjuiste gegevens m.b.t. zijn kredietwaardigheid heeft bekend gemaakt heeft, zijn betaling of deelbetalingen heeft stopgezet, een insolventieprocedure over zijn vermogen heeft aangevraagd of als de economische omstandigheden zodanig verergeren dat het te veel gevergd zou zijn de verkoper te verplichten zich aan de overeenkomst te houden.

6. Indien DB&S machines BV door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ze het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat DB&S machines BV tot het betalen van een schadevergoeding of waarborg kan worden gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan staking, uitsluiting, brand, machinebreuk of elke andere vorm van bedrijfsstoornissen, hetzij bij DB&S machines BV hetzij bij één van haar leveranciers

van goederen en/of diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, overstroming, stormweer, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van de invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door haar leveranciers alsmede het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

7. Opmerkingen over het herroepingsrecht, alleen geldig voor consumenten Als consument hebt u onder omstandigheden recht op herroeping. De relevante herroepingsinstructies met het standaardformulier voor herroeping kunnen via de link "Herroepingsrecht" te allen tijde opgeroepen en geprint worden. Het desbetreffende formulier bevat instructies voor herroeping van als pakket transporteerbare goederen en voor niet als pakket transporteerbare goederen. Wordt een bestelling als pakket en via een expeditiebedrijf geleverd, en de klant wil de complete bestelling herroepen, dan zijn in dat geval beide herroepingsinstructies relevant. De klant moet in geval van herroeping door aankruisen aangeven welke instructies voor hem relevant zijn (onder omstandigheden beide). De kosten voor retour vallen volledig en uitsluitend ten laste van de koper.

9. Intellectuele eigendom

Ale intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij DB&S Machines BV. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

11. toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid

1. In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken te Brugge, België bevoegd.

2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

De FELDER® website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, de informatie rondom alle producten wordt doorlopend geactualiseerd. Fouten of foute weergaves kunnen niet uitgesloten worden. FELDER KG Austria sluit elke aansprakelijkheid voor schade welke direct of indirect uit het gebruik van de FELDER® website ontstaat nadrukkelijk uit. Wijzigingen in prijzen of technische gegevens zonder vooraankondiging te alle tijden voorbehouden.

Informatie rond online geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) aan. Wij gaan ervan uit dat wij in elk geval, samen met onze klanten, een voor iedereen tevreden stellende oplossing kunnen vinden. Zodoende, en omdat wij niet tot deelname aan de onlinegeschillenbeslechting verplicht zijn, nemen wij er niet deel aan. Neem a.u.b. contact met ons op via de aangegeven contactgegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.