DB&S MACHINES | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66  | Kontakt

Winkelmandje
Totaal: 0,00
U bevindt zich hier:  / Algemene verkoopsvoorwaarden

Snelle bestelling

Aantal
Artikelnummer

Catalogi

Algemene verkoopsvoorwaarden


ARTIKEL1: OFFERTE – BESTELLING - LEVERING
1.1 Onze offertes zijn zonder verbintenis en blijven slechts gedurende één maand geldig. Bij aanvaarding van de offertes op latere datum zijn onze prijzen voor herziening vatbaar.
1.2 Onze prijzen gelden voor levering franco onze werkhuizen zonder B.T.W. die ten laste van de koper blijft.
1.3 De verkoper behoudt het recht om na de bestelling maar voor de levering de overeengekomen prijs te verhogen indien deze verhoging het gevolg is van een wijziging in één of meer prijsbepalende factoren. De koper heeft in dit geval het recht om de aankoop schriftelijk en zonder schadeloosstelling te annuleren, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijswijziging.
1.4 Elke bijkomende verplaatsing die nodig is voor de levering van de goederen wegens afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt bijkomend gefactureerd aan de koper.
1.5 Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van een bestelling heeft  DB&S machines BVBA het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt en overgaat tot de volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30 % van het bedrag van de totale bestelling.
1.6 Indien voor de koper een aantal bijzondere vereisten belangrijk zijn voor het gebruik van de goederen, dient hij dit schriftelijk mede te delen uiterlijk op het ogenblik van de bestelling.
1.7 Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag van de ontvangst van het voorschot. Een laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd. Overschrijding van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
1.8 Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant zelfs wanneer ze franco worden verzonden of verzekerd zijn.
1.9 De goederen worden geleverd overeenkomstig de algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant, waarvan de koper uitdrukkelijk erkent er kennis van te hebben, en volgens de Europese richtlijnen.
1.10 De verkoper heeft de goederen, voorwerp van de bestelling verzekerd tegen accidentele schade of verlies tot op het ogenblik dat deze bij de koper afgeladen of gelost zijn.
1.11 Alle risico’s aan dewelke de goederen kunnen blootstaan, dienen door de koper te worden gedragen vanaf het ogenblik dat de goederen ter beschikking staan van de koper.
 
ARTIKEL 2: BETALING
2.1 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst met de  DB&S MACHINES BVBA, zijn alle rekeningen betaalbaar contant bij levering en bij ontvangst van de factuur. Bij niet betaling op de factuurdatum worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede  kortingen en andere voordelen. Eveneens zullen vanaf factuurdatum 12% verwijlintresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15 % schadevergoeding wegens wanbetaling, met een minimum van € 150,00.
2.2 Bij eventuele verkoop op afbetaling of door financiering, evenals bij vertraagde betaling, verbindt de koper zich ertoe de geleverde goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde en wordt op eerste verzoek een bewijs van betaling aan de  DB&S machines BVBA bezorgd. Deze verzekeringspolis wordt afgesloten in het voordeel van de  DB&S machines BVBA, hetgeen uitdrukkelijk aan de verzekeringsmaatschappij dient te worden medegedeeld 
door de koper en in de verzekeringspolis dient te worden vermeld.In geval van de brand of ander ongeval zal de  DB&S machines BVBA bij voorrang worden uitbetaald tot beloop van het resterende saldo. De koper dient hiervoor de verschuldigde premie te betalen.
2.3  DB&S machines BVBA behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun  levering, zelfs indien deze levering slechts gedeeltelijk is.
 
ARTIKEL 3: EIGENDOMSVOORBEHOUD TEN VOORDELE VAN DE  DB&S MACHINES BVBA
Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van  DB&S machines BVBA.
De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk dat de  DB&S machines BVBA het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling, onverminderd de toepassing van artikel 1.
 
ARTIKEL 4: MONTAGE
4.1 Voor het opstellen en de montage van de goederen wordt volgens overeen te komen voorwaarden door de leverancier een technieker ter beschikking gesteld.
4.2 Verplaatsing- en/of verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper. De nodige hulpkrachten en/of materiaal dienen door de koper ter beschikking te worden gesteld. Wanneer gespecialiseerde techniekers van de buitenlandse leveranciers nodig zijn, worden deze kosten rechtstreeks aan de koper aangerekend.

4.3 Door de koper zijn steeds voorafgaandelijk werken uit te voeren: aansluiting van de elektrische leiding, luchtleiding en verwarmingsmedia. Ook de stofafzuiging dient aan de afzuigkappen te worden aangesloten. Indien deze werken niet tijdig door de koper zijn in orde gebracht tengevolge waarvan de levering vertraging oploopt, wordt de factuur desalniettemin opeisbaar en komen alle bijkomende kosten ten laste van de koper.
4.4 De levering- en montagewerken vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van de  DB&S machines BVBA voor wat het door DB&S geleverde materiaal betreft. Alle schade aan personeel of materiaal van de koper berokkend, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het montagepersoneel van de  DB&S machines BVBA werkt onder verantwoordelijkheid van de koper. Alle tijdsverlies veroorzaakt aan het personeel van de  DB&S machines BVBA door de koper of diens personeel, of om het even welke hinder voor het in de kortst mogelijke tijd uitvoeren van de montagewerken, zullen ten laste vallen van de koper.
 
ARTIKEL 5: GARANTIE 
5.1 De goederen zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de fabrikant. De koper erkent uitdrukkelijk voorafgaandelijk in kennis te zijn te zijn gebracht van deze voorwaarden, die deel uit maken van de overeenkomst.
5.2 Defecte onderdelen in de garantieperiode worden kosteloos door de fabrikant geleverd. De vrachtkosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant. De werkuren en verplaatsing vallen ook steeds ten laste van de klant.
5.3 De koper ontslaat  DB&S machines BVBA uitdrukkelijk van alle schadevergoedingen aan verwerkt materiaal, alsook alle vergoedingen voor de onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van een defect aan de geleverde goederen.
5.4 Bij een eventuele bevestiging van aansprakelijkheid door een gerechtelijke uitspraak, blijft deze aansprakelijkheid in hoofde van de  DB&S machines BVBA beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Deze beperking van de aansprakelijkheid van  DB&S machines BVBA geldt op gelijke wijze voor alle werknemers en aangestelden die voor de uitvoering van de overeenkomst instaan. In de gevallen waarin  DB&S machines BVBA dient te worden beschouwd als een producent, overeenkomstig de wet betreffende de aansprakelijkheid van goederen met gebreken, is  DB&S machines BVBA niet aansprakelijk voor de schade die werd veroorzaakt door een gebrek in de goederen, of door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer aansprakelijk is.
5.5 Tweedehandsgoederen worden aanvaard in de staat waarin deze zich bevinden op het ogenblik van de levering. Kleine afwijkingen aan tweedehandsgoederen, die te wijten zijn aan ouderdom of slijtage vormen geen aanleiding in hoofde van de koper om de levering te kunnen weigeren. Deze kunnen nooit worden aanzien als een verborgen gebrek.
 
ARTIKEL 6: ALGEMENE BEPALINGEN
6.1 De koper dient de goederen onmiddellijk bij levering na te zien en eventuele beschadigingen op de leveringsnota duidelijk en gedetailleerd te vermelden. Op straffe van de verval van recht moet elke klacht of protest gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na ontvangst van de 
goederen. Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren. Evenmin kan een betwisting worden ingeroepen als reden tot niet betaling.
6.2  DB&S machines BVBA aanvaardt van de partijen die contracteren enkel die algemene factuurvoorwaarden die niet strijdig zijn met onderhavige factuurvoorwaarden van de  DB&S machines BVBA en die voorafgaandelijk op het ogenblik van de bestelling schriftelijk en uitdrukkelijk zijn medegedeeld door de koper.
6.3 Afgezien van overige wettelijke en contractuele redenen, heeft de verkoper   DB&S MACHINES BVBA het recht van de overeenkomst af te zien, als de koper onjuiste gegevens m.b.t. zijn kredietwaardigheid heeft bekend gemaakt heeft, zijn betaling of deelbetalingen heeft stopgezet, een insolventieprocedure over zijn vermogen heeft aangevraagd of als de economische omstandigheden zodanig verergeren dat het te veel gevergd zou zijn de verkoper te verplichten zich aan de overeenkomst te houden.
6.4 Indien  DB&S machines BVBA door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ze het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat  DB&S machines BVBA tot het betalen van een schadevergoeding of waarborg kan worden gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan staking, uitsluiting, brand, machinebreuk of elke andere vorm van bedrijfsstoornissen, hetzij bij  DB&S machines BVBA hetzij bij één van haar leveranciers van goederen en/of diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, overstroming, stormweer, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van de invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door haar leveranciers alsmede het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
6.5 In geval van gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
6.6 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
6.7 Opmerkingen over het herroepingsrecht, alleen geldig voor consumenten
Als consument hebt u onder omstandigheden recht op herroeping. De relevante herroepingsinstructies met het standaardformulier voor herroeping kunnen via de link "Herroepingsrecht" te allen tijde opgeroepen en geprint worden. Het desbetreffende formulier bevat instructies voor herroeping van als pakket transporteerbare goederen en voor niet als pakket transporteerbare goederen. Wordt een bestelling als pakket en via een expeditiebedrijf geleverd, en de klant wil de complete bestelling herroepen, dan zijn in dat geval beide herroepingsinstructies relevant. De klant moet in geval van herroeping door aankruisen aangeven welke instructies voor hem relevant zijn (onder omstandigheden beide). 

De FELDER® website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, de informatie rondom alle producten wordt doorlopend geactualiseerd. Fouten of foute weergaves kunnen niet uitgesloten worden. FELDER KG Austria sluit elke aansprakelijkheid voor schade welke direct of indirect uit het gebruik van de FELDER® website ontstaat nadrukkelijk uit. Wijzigingen in prijzen of technische gegevens zonder vooraankondiging te alle tijden voorbehouden.

Informatie rond online geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) aan. Wij gaan ervan uit dat wij in elk geval, samen met onze klanten, een voor iedereen tevreden stellende oplossing kunnen vinden. Zodoende, en omdat wij niet tot deelname aan de onlinegeschillenbeslechting verplicht zijn, nemen wij er niet deel aan.
Neem a.u.b. contact met ons op via de aangegeven contactgegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het foute land werd geselecteerd!

Deze Shop kan niet in uw land leveren! Hier heeft u de keuze uit andere landen en kan u de juiste shop voor uw land selecteren.